Friday, June 04, 2004

¦¿Ã¢óÐ
---Á. Á¾¢Åñ½ý


12.

Ó¸í¸û §¾¨ÅÂüȨÅ¡öô §À¡öÅ¢ð¼É.
¯ÉìÌõ ±ÉìÌõ ±ÅÕìÌõ.
ÍüȢ¢ÕôÀÅ÷ À¡ÖÚôÒ¸¨Ç
Å¢ØôÒ¼ý ¸ñ¸¡½¢ò¾¢ÕôÀ§¾¡Î
ÓÊóРŢθ¢ÈÐ
º¸ ÁÉ¢¾÷ Á£¾¡É «ì¸¨È¸û.


**************************************************************************
13.

¿¨ÁÄÎìÌõ ÌÈ¢¸û ãÏ
ܼ þÕìÌõ ¦¾õÀ¢ø ÌÈ¢¿£ðÊ
±ø¨Ä Á£ÚÀÅÛ즸¾¢Ã¡ö
±Ð×ï ¦ºö þÂÄ¡Áø
ÌÈ¢¨Âî ÍÕðÊì ¦¸¡ñ¼ÅÉ¢ý
¨¸Â¡Ä¡¸¡ò¾Éõ
«÷ò¾ÁüÈ Ìò¾Ö¼ý ÌüÈÀÎòÐõ ¯ý¨É.
¿¡í¸û ÍÁò¾¢Â ±í¸û «§¸¡Ãí¸¨Ç
«È¢Â×õ «ÛÁ¾¢ì¸À¼¡Áø
¿£ðÊÂÅÛìÌõ ÍÕðÊÂÅÛìÌÁ¢¨¼§Â
ÌÚ¸¢ì ¸¢¼ì¸¢È¡ö ¿£.
Ó¨ÄÔõ §Â¡É¢ÔÁ¡ö
¦ÅÚõ
Ó¨ÄÔõ §Â¡É¢Ô§Á¡ö.

(¦¾¡¼Õõ)

No comments: