Wednesday, June 02, 2004

¦¿Ã¢óÐ
---Á. Á¾¢Åñ½ý


1. ¬¸ô§À¡Å¦¾¡ýÚÁ¢ø¨Ä
±øÄ¡ ±ò¾ÉÓõ Å£§½¦ÂÉ¢Ûõ
ã¨Ç¦Â¡ý§È¡Î À¢¨½òÐý
¸Øò¨¾ ÍüÈ¢ ¸¢¼ìÌõ ÅĢ ºí¸¢Ä¢Â¢ý
þÕõÒì ¸ñ½¢¸¨Ç
¸ÊòÐì ¦¸¡ñ¼¡ÅÐ þÕ.

**************************************************************

2. °÷ò¦¾Õ ¿ÎÅ¢ø ¦¿¡ò¾ôÀð¼
¯û, ¦ÅÇ¢ ÅÄ¢ÁÃì¸ °üȢ즸¡ñ¼
¾¸ôÀÉ¢ý §À¡¨¾ô ÒÄõÀÄ¢ø
Ô¸í¸Ç¢ý ÅÄ¢ ¦ÅÇ¢ôÀΨ¸Â¢ø
¨¸Â¡Ä¡¸¡Áü ̨ÁÔõ þõÓ¸ò¾¢ý ¯ûÇ£Îõ,

ŢƢÁÄ÷ ŢâôÀ¢ø Å£úóÐ ¦¸¡ïÍ ¦Á¡Æ¢ô Ò¾¢÷ô ¦À¡ÕÇ¢ø ¸¢Èí¸¢ì
¸¢ð§¼ §À¡Ìí¸¡ø,
À¡ð¼ý à츢 À£Å¡Ç¢Â¢Ä¢Õ󦾡ýÚ
ÒÈôÀðÎ ÅóÐ ¦À¡È¢¸Äí¸î ¦ºýɢ¢ĨÈÂ
¦¿¡ñÊ ÒȧÁ¡Îõ
¯½÷× ¿Îí¸Ä¢ý «¾¢÷¦ÅñÏõ

«È¢Å¡Â¡?
±ý¨É ±ØÐõ ¯Ã¢¨Á ¿¡ð¼
Óñ¼¡ò ¾ðÎõ ¿£.
¦º¡øÄ À¾¢Ä¢ø¨Ä¦ÂÉ¢ø,
àçÁ¡Êô §À¡
±øÄ¡ò¨¾Ôõ ¦À¡ò¾¢¦¸¡ñÎ.

**************************************************************

3. ¾ÉÐ «ò¾¢Âź¢Âí¸Ç¡Ä¡É
ã𨼨Âì ¸ÅÉÁ¡ö þÎ츢¦¸¡ñÎ
¾¸¢ìÌõ ¦Å¢¨Ä ¯½Ã¡¾ÅÉ¡ö
¿£ÇÁ¡É «ó¾ ¸¨¼Å£¾¢¨Âî
º¨Ç측Áø ¦ÀÕì¸¢ì ¦¸¡ñÊÕ츢ȡý.

¸ü¸Åºõ ¸ðÊ ÁÉ¢¾ Ó¸í¸Ù츢¨¼Â¢ø
¸¡üÈ¢ý ¾¢¨ºÂ¢Öõ ¦ÀÕ츦¾Ã¢Â¡Áø
ÁøÖì¸ðÊ ¦¸¡ñ§¼Â¢Õ츢ȡý
¸¨¼Å£¾¢ §ÅÚ þýÛõ ¿£ÇÁ¡Â¢Õ츢ÈÐ.

**************************************************************

(Á¾¢Åñ½ý ¾Á¢Æ¢ø ±ØÐõ ¾Ä¢ò ¸Å¢»÷¸Ç¢ø ¸ÅÉ¢ì¸ÀÎÀÅ÷. ÌÈ¢ôÀ¡ö ¦º¡øħÅñÎÁ¡É¡ø ¾Ä¢ò¸Ç¢Öõ ´Îì¸ÀðÎûÇ «Õó¾¾¢ þÉò¨¾ §º÷ó¾Å÷(ºÃ¢Â¡¸ ¦º¡ýÉ¡ø «Õó¾¾¢ þÉò¾¢Ä¢ÕóÐ ±ØÐõ (±ÉìÌõ ÀÄÕìÌõ ¦¾Ã¢ó¾ Ũâø) ´§Ã ¬û). ¬É¡ø ¾Ä¢ò ±ýÛõ ¦À¡ÐÅ¡É «¨¼Â¡Çòмý ±ØÐÀÅ÷. `¦¿Ã¢óÐ' ÌÈ¢òÐ º¡Õ¿¢§Å¾¢¾¡ ±Ø¾¢Â Á¢¸ «¿¢Â¡ÂÁ¡É ¸Õò¨¾ ¾¢ñ¨½Â¢ø ¦ƒÂ§Á¡¸ÛìÌ À¾¢Ä¡ö ±Ø¾¢Â ¸ðΨâø À¡÷ì¸Ä¡õ.


Á¾¢Åñ½Û¼ý ±ÉìÌ àòÐÌÊ¢ø þÕó¾§À¡Ð ÀÆì¸Á¡Â¢üÚ. 98ìÌ À¢ÈÌ ¦¾¡¼÷Ò þÕó¾¾¢ø¨Ä. ºÁ£Àò¾¢ø¾¡ý ºó¾¢ì¸ §¿÷ó¾Ð. þŨà §ÀðÊ ±ÎòÐ ¾¢ñ¨½Â¢ø ²üÈ¢¨ÅìÌõ ¾¢ð¼ò¾¢ø þÕó§¾ý. ±¾¢÷À¡Ã¡¾ Å¢¾ò¾¢ø §¿÷ó¾ Å¢Àò¾¢É¡ø þÐ ¿¢¸ÆÅ¢ø¨Ä. þô§À¡Ð ¾¢ñ¨½ ±ý¨É ÓØÅÐõ (¦À¡ö ¦º¡øÄ¢) ¾¨¼ ¦ºöÐÅ¢ð¼ ÝÆÄ¢ø þó¾ ±ñ½õ ¿¢¨È§ÅÈ¡Ð. þó¾¢Â¡ ¦ºøÄ §¿Ã¢Îõ§À¡Ð þŨà §¿÷¸ñÎ À¾¢×¸Ç¢ø ²üÈ¢¨ÅìÌõ ±ñ½õ ¯ûÇÐ.

«ùÂô§À¡Ð «ÅÃÐ º¢Ä ¸Å¢¨¾¸¨Ç þí§¸ ²üÈ¢ ¨Å츢§Èý.)(§Ã¡…¡Åºóò.)

No comments: