Wednesday, July 14, 2004

Àòâ ¾ý ŨÄôÀ¾¢Å¢ø ³³ÊÂýŠ ÀüÈ¢ ±Ø¾¢Â¢Õ츢ȡ÷. «¾ü¸¡É ±ý ÍÕì¸Á¡É þô§À¡¨¾Â ±¾¢÷Å¢¨É þÐ.

ÁýÉ¢ì¸×õ Àòâ, ÃÁ½¢ §¸ð¼ §¸ûÅ¢ìÌ §ÅñΦÁý§È ¾¢¨º ¾¢ÕôÀ¢ ´Õ À¾¢ø ¦º¡øÄ¢ÔûǾ¡¸ Àθ¢ÈÐ. þÐ ¾ü¦ºÂÄ¡, §ÅñΦÁý§È ¦ºö¾¾¡ ±ýÈ À⺣Ĩɨ ӾĢø ¿£í¸û ¦ºö ÓÂüº¢ì¸Ä¡õ. «ôÀÊ ¦ºö¾¡ø ¬§Ã¡ì¸¢ÂÁ¡É Ţš¾õ ±¾¡ÅÐ ±¾¢÷¸¡Äò¾¢ø º¢ò¾¢ì¸ §¿Ã¢¼Ä¡õ.

¿¡ý ³³Ê¢ø ÀÊ측Ţð¼¡Öõ «¾Û¼ý ¦¿Õí¸¢Â ÀâîºÂõ ¯ñÎ. «¾¢ø ÀÊò¾ ÀÄÕ¼ý ¦¿Õí¸¢Â ÀÆì¸Óõ, «Å÷¸Ç¢¼Á¢ÕóÐ ¸¢¨¼ò¾ §¸ûÅ¢ »¡ÉÓõ ¯ñÎ. À¢Ãîº¨É ³³Ê¢ø «Å¡û ¬¾¢ì¸õ þÕ츢Ⱦ¡ ±ýÀ¾øÄ. À¡÷ÀÉ ¦ÅÈ¢ ±ýÀÐ ÌÎÁ¢Å¢Ã¢ò¾¡ÎÅÐ ÀüÈ¢Âо¡ý. þ¼ ´Ð츢ðÊø ¯û§Ç ѨÆó¾ Á¡½Å÷¸û ±ó¾ «Ç× harass ¦ºöÂÀθ¢È¡÷¸û ±ýÀ¨¾ ¿£í¸û À¡÷ò¾¾¢ø¨Ä¡? Á¢¸ ¦ÅÇ¢ôÀ¨¼Â¡¸§Å `„¢ðÎ' ±ýÚ Å¢Ç¢ìÌõ ¦ÀÂ÷ ¨ÅòÐ ¸¢ñ¼ø «ÊôÀÐ ¯í¸û ¸¡¾¢ø Å¢Øó¾¾¢ø¨Ä¡? ³³Ê¢ø Å¡ÆÓÊ¡Áø ¸¡õÀ…¢üÌ ¦ÅǢ¢ø ¾íÌõ ¾Ä¢ò¸û ÀüÈ¢ ¿£í¸û §¸ûÅ¢ÀðÊÕì¸ Å¡öÀ¢øÄ¡Áø þÕó¾¢Õì¸Ä¡õ. ÅÕ„ ¸½ì¸¢ø «í§¸ ÀÊó¾ ¯í¸ÙìÌ, ²§¾¡ º¢Ä ºó¾÷Àí¸Ç¢ø ÁðÎõ «í§¸ ¦ºøÄ §¿÷ó¾ ±ý ¸¡¾¢ø Å¢Øó¾ Á¢¸ §Á¡ºÁ¡É ¸¦Áñð¸û ܼ ¯í¸û ¸¡¾¢ø Å¢Øó¾¾¢ø¨Ä¡? ³³Ê ÌÈ¢òÐ ¸ðΨà ±ØÐõ §À¡Ð «¨¾ ±øÄ¡õ §¿÷¨Á¡ö ¿£í¸û À¾¢× ¦ºö §Åñ¼¡õ. ÃÁ½¢ ³³Ê¢ý þý¦É¡Õ Ó¸Á¡ö þÐ ÁüÈ¢ º¢ýɾ¡ö ´Õ §¸ûÅ¢ §¸ð¼¨¾ Íò¾Á¡ö ¾¢¨º ¾¢ÕôÀ¢ ÃÁ½¢, ¾í¸Á½¢ ±ø¦Ä¡Õ§Á «Å¡û¾¡ý (±Øò¾¡Ç÷ º¢Å¸¡Á¢, ሸ׾Áý ܼ «Å¡Ç¡¸¢ Å¢ð¼¡÷¸Ç¡ ±ýÚ ¦º¡øÖí¸û) ±ýÚ ¾¢Ã¢òÐ, §º¡ À¢ÃŠ¾¡À¢ôÀÐ §À¡ø `þýÚ ±ø§Ä¡Õ§Á ¨ÅŠÂ÷¾¡§É¡' ±ýÈ ¦¾¡É¢Â¢ø Å¢ÂìÌõ ¯í¸û ¾¢È¨Á¨Â À¡Ã¡ð¼¡Áø þÕì¸ÓÊÔÁ¡? ºó§¾¸§Á¢ø¨Ä ¯í¸ÙìÌ ÀŠÁñ¨¼¾¡ý. (³³Ê ÌÈ¢òÐõ, Àò⠱ؾ¢Â Å¢„Âõ ÌÈ¢òРŢâšö þó¾¢Â¡Å¢Ä¢ÕóÐ ¾¢ÕõÀ¢ÂÀ¢ý ±Øи¢§Èý. þÐ ´Õ «ÅºÃ ±¾¢÷Å¢¨É ÁðΧÁ!)

---§Ã¡…¡Åºóò.

À¡÷¸×õ.

ÌÈ¢ôÀ¡¸ www.ambedkar.org/News/News040704.htm
www.ambedkar.org/research/CasteBased.htm
www.ambedkar.org/research/IITs.htm
www.ambedkar.org/News/News051503.htm


************************************************************************************
Ţâšö ±¨¾Ôõ ±ØÐõ ¿¢¨Ä¢ø þø¨Ä. ¿¡¨Ç¢ø þÕóÐ þ½Â ź¾¢§Â «ùÂô§À¡Ð ¨ºÀ÷ ¸·§À Àì¸õ §À¡¸ §¿Õõ §À¡Ð ÁðÎõ¾¡ý. Àòâ¢ý ŨÄÀì¸ò¾¢ø ¿¼ó¾ Ţš¾Óõ, «¨¾ ¦Åí¸ð §À¡ýÈÅ÷¸û ±¾¢÷¦¸¡ñ¼ Å¢¾Óõ þí§¸ ±ýÉŨ¸ Ţš¾í¸û º¡ò¾¢Âõ ±ýÀ¨¾ ¸¡ðθ¢ÈÐ. ÒâóЦ¸¡ûÇ Å¢ÕõÒÀÅ÷¸ÙìÌ ÒâÔõ, ºÃ¢Â¡É §¸ûÅ¢¸¨Ç §¸ðÀÅ÷¸ÙìÌ «¾üÌ ²üÀ Å¢¨¼ ¸¢¨¼ì¸ÜÎõ ±ýÈ¡Öõ º¢Ä Á¡¾í¸ÙìÌ À¢ÈÌ þó¾ À¢Ãɨ þØ츢§Èý. ¦Åí¸ð ±¾¢÷¦¸¡ñ¼¾¢Ä¢ÕóÐ º¢Ä §Áü§¸¡û¸û. À¢ýÉ¡Ê §¾¨ÅôÀÎõ ±ýÚ «¨¾ ¸£§Æ ¾Õ¸¢§Èý.

" திரு ரோஸா வஸந்த் பிறர் கூறக் கேட்டதாக நீங்கள் சொல்லியிருக்கும் கருத்துக்கள் பெரும்பாண்மை நிலையைப் பிரதிபலிக்கவில்லை என்பது என் எண்ணம். கும்பகோணம் அரசினர் கல்லூரியில் படிக்கும்பொழுது நான் வாங்கிய அடிகளையும் திட்டுக்களையும் ஐஐடியில் யாராவது பெற்றிருப்ப்பார்களா என்பது சந்தேகம். என் வாயில் மீனைத் திணிக்க முற்பட்டதைப் பற்றி நான் சொல்லப்போக நான்பார்ப்பன வெறியன் என்று இணையத்தில் திட்டப்பட்டிருக்கிறேன்"

"நம்முடைய வழக்கப்படி இதையும் பார்ப்பனர்கள் பற்றிய அக்கப்போராக மாற்றிக்கொண்டிருக்கிறோம். சிலருக்கு எத்தனை முறை கேட்டாலும் "பார்ப்பான் ஒழிக" அலுப்பதில்லை. "தம்பி எங்க இன்னொரு தடவ ஒரக்க கத்திச் சொல்லு" என்று கேட்டு பூரித்துப் போகிறார்கள். எல்லா இடங்களிலும் ஒருமுறையாவது இதைச் சொல்லாவிட்டால் தூக்கம் வருவதில்லை). "

"(கவனிக்கவும், ஐஐடிகளைப் பற்றி நான் 'கண்டிலனாயினும் கேட்டவன்' என்ற ரீதியில் நான் சொல்லவில்லை, இவை இந்திய உயர்கல்வி நிறுவனங்களுடன் என்னுடைய நேரடியான தொடர்பினால் எழுந்த கருத்துக்கள்)"

¿¡ý ³³ÊÔ¼É¡É ¦¿Õí¸¢Â ÀâîºÂõ ÀüÈ¢ ÌÈ¢ôÀ¢ðÎõ '¸ñÊÄɡ¢Ûõ §¸ð¼Åý' ±ýÚ ¸¢ñ¼ÄÊôÀÐõ, ±ý ¸ÕòÐì¸¨Ç ÁðÎõ ¨ÅòÐ ±ÉìÌ þó¾¢Â ¯Â÷¸øÅ¢ ¿¢ÚÅÉí¸Ù¼ý §¿ÃÊÂ¡É ¦¾¡¼÷Ò þÕ측Р±ýÚ «ÛÁ¡É¢ìÌõ ¯ÇÅ¢Âø ÌÈ¢òÐ ±ýÉ ¦º¡øÄÄ¡õ. Á£¾¢ À¢ÈÌ-§Ã¡…¡Åºóò.

****************************************************************************************
Á£ñÎõ ´Õ Ó¨È Å¢¨¼ ¦ÀÚõ Óý §Áü¸ñ¼ «Àò¾Á¡É Ţš¾ò¾¢üÌ ¦¾¡¼÷À¢øÄ¡Áø ;¡ý ÌÈ¢ò¾, ¬º¡Ã¸£Éý §À¡ýÈÅ÷¸û ±ØÐŨ¾ Å¢¼ ¯ÕôÀÊÂ¡É ¸ðΨà ´ýÚ.
A Call for Sudan
by David Nally


ZnetþÖõ þýÛõ þ¨½Âò¾¢Öõ §¾Ê§À¡Ð, þ¼Ðº¡Ã¢¸û ;¡ý þÉ«Æ¢ôÒ ÌÈ¢òÐ ±ÐקÁ §ÀºÅ¢ø¨Ä ±ýÚõ, þýÛõ ÀÄ ¬ºÃ¸£ÉÉÐ ÌüȺ¡ðθû «Àò¾Á¡ÉÐ, ¦À¡ö¡ÉÐ ±ýÚ ¦¾Ã¢ÂÅó¾Ð. ¬Â¢Ûõ «Å÷ ±ØОüÌ Á£ñÎõ ¬¾Ã× ¦¾Ã¢Å¢òÐ, þó¾ Ó츢ÂÀ¢Ãîº¨É ÌÈ¢òÐ ±ý ¸ÕòÐì¸¨Ç þí§¸ Á£ñÎõ ÅÕõ§À¡Ð ¦¾¡Ìò¾Ç¢ì¸¢§Èý--§Ã¡…¡Åºóò.
*************************************************************************************
§Áü¸ñ¼ ³³Ê ºÁ¡îº¡Ãõ ¦¾¡¼÷À¡¸ Àòâ¢ý þý¦É¡Õ À¾¢×. 
§ÁÖõ À¡÷ì¸.

****************************************************************************************
These writers are depoliticising the reader. º¡Õ¿¢§Å¾¢¾¡Å¢ý §ÀðÊ. þó¾ §ÀðʨÂÔõ ´Õ Ò¨É× À¢Ã¾¢Â¡ö(«¾¡ÅÐ º¡Õ ¯ñ¨Á ÁðΧÁ §ÀÍž¡¸ «ÛÁ¡É¢ì¸¡Áø) Å¡º¢ì¸ ÀâóШÃ츢§Èý. «ó¾Å¨¸Â¢ø þÐ Ó츢ÂÁ¡ÉÐ.


மேலும் படிக்க

Monday, July 12, 2004

"®ÆòРҸĢ¼ ¾Á¢ú «Ãº¢Âø ÝÆÄ¢ø ±ùÅÇ×ìÌ ±ùÅÇ× ¦ÁªÉò¨¾ º¡¾¢ì¸¢È£÷¸§Ç¡ «ùÅÇ×ìÌ «ùÅÇ× ¯í¸û Å¡ú¿¡ð¸û «¾¢¸Ã¢ôÀ¾üÌ º¡ò¾¢Âí¸û ¯ûÇÉ" ---§º¡À¡ºì¾¢Â¢ý §ÀðÊ ¾£Ã¡¿¾¢Â¢ø ÅóÐûÇÐ. ¦º¡øÄ §¾¨Å¢ø¨Ä §º¡À¡ºì¾¢Â¢ý ±ØòÐõ, ¦º¡ü¸Ùõ þýÈ ÝÆÄ¢ø ±ùÅÇ× Ó츢ÂÁ¡É¦¾ýÚ. (login, password À¢Ãîº¨É ¸¡Ã½Á¡ö ÍðÊ ¾ÃÓÊÂÅ¢ø¨Ä. Ò¾¢Â ¾£Ã¿¾¢Â¢ø §Àðʨ ¸¡½Ä¡õ.)

À¢.Ì. §º¡À¡ºì¾¢ ±ó¾ ¿¢ÆÖĸ «¨Áô¨À º¡÷ó¾Å÷, «Å÷ `Чá¸ò¾ÉÁ¡¸' º¢ó¾¢ôÀ¾üÌ ±ýÉ ¸¡Ã½í¸û þÕì¸ÜÎõ ¦À¡ýÈ '¬Ã¡öº¢ ÓÊ׸¸Ç¢ø' ÒÄ¢¸û ¬¾ÃÅÇ÷¸§Ç¡Î ¾í¸Á½¢Ôõ §º÷óЦ¸¡ûÇ¡Áø þÕì¸ ¾Á¢ú¾¡¨Â §Åñʦ¸¡û¸¢§Èý. --§Ã¡…¡Åºóò.

மேலும் படிக்க
«¿¡¨¾ ¬Éó¾ÛìÌ À¢ÊìÌÁ¡ ¦¾Ã¢Â¡Ð. ±ý¨É ¦À¡Úò¾Å¨Ã ¬º¡Ã¸£ÉÉ¢ý þó¾ ¸ðΨÃÔ¼ý ¯¼ýÀθ¢§Èý. ݼ¡ý ¸ÕôÀ¢É Áì¸¨Ç þÉ «Æ¢ôÒ ¦ºöÔõ «§ÃÀ¢Â þɦÅÈ¢ìÌ ±¾¢Ã¡¸, ̨Èó¾ Àðºõ þ¨½Âò¾¢ø, ±ýÉ Å¨¸ ±¾¢÷ô¨À ¸¡ð¼ÓÊÔ§Á¡ «¨¾ ¦ºöÔõÀÊ «¨ÉÅÕìÌõ §ÅñΧ¸¡û ¨Å츢§Èý. Á¡ø¸õX Óý¨Åò¾¾¡¸ðÎõ, þýÛõ þýÚŨà þŠÄ¡Á¢ý ºÁòÐÅ Ó¸ò¨¾ ÓýÉ¢¨ÄÀÎò¾¢Â ¸ÕòÐì¸û ¬¸ðÎõ, «¨¾ ±øÄ¡õ ¾ûÇ¢¨ÅòÐÅ¢ðÎ þŠÄ¡õ ÌÈ¢ò¾ ÓبÁÂ¡É À⺣ĨÉÔõ, Ţš¾Óõ þýÚ §ÅñÎõ ±ýÚ Á£ñÎõ ¿¢¨É츢§Èý. ±ýÉ¡ø ÓÊó¾Å¨Ã¢ø þó¾ «§ÃÀ¢Â þɦÅÈ¢¨Â ¸ñÊ츢§Èý. «¨¾ À¾¢× ¦ºö¸¢§Èý. ÓÊó¾Å¨ÃÂ¢Ä¡É ±øÄ¡ ±¾¢÷¨ÀÔõ Óý¨ÅìÌõ ÀÊ «¨ÉÅÕìÌõ §ÅñΧ¸¡û ¨Å츢§Èý.

þ¼Ðº¡Ã¢¸¨Ç Å¢Îí¸û, þŠÄ¡Á¢ý ºÁòÐÅõ ÌÈ¢òÐ À£üÈ¢¦¸¡ûÙõ þŠÄ¡Á¢Â «È¢»÷¸û ¡â¼Á¢ÕóÐõ ´Õ ÍÂÅ¢Á÷ºÉÁ¡¸ ±ó¾ º¢ýÉ ÓÏÓÏôÒõ ±Æ¡¾Ð ÌÈ¢òÐ ¿¢ÃõÀ§Å §Â¡º¢ì¸ §ÅñÊÔûÇÐ.

http://www.thinnai.com/pl07080411.html

****************************************************************

¬º¡Ã¸£ÉÉ¢ý ¸ðΨè Á£ñÎõ ÀÊò§¾ý. À¨Æ ¸Õò¾¢Öõ, ¡Õõ Å¡ö¾¢È측¾ ¸¡Ã½ò¾¡ø «Å÷ ¦ºöÔõ À½¢ì¸¡É ±ÉÐ ¬¾ÃÅ¢Öõ Á¡üÈÁ¢ø¨Ä ±ýÈ §À¡¾¢Öõ, «ÅÕ¨¼Â º¢Ä ¦º¡øÄ¡¼ø¸Ç¢ø º¢ÄÅüÈ¢ø ±ÉìÌ Á¢Ìó¾ Å¢Á÷ºÉÓñÎ (¯¾¡Ã½Á¡ö ¿£Ä¸ñ¼ý À¡½¢Â¢ø ¾¼¡ÄÊ¡ö '¯Ä¸ þ¼Ðº¡Ã¢Â¢ý ¾ü¸¡Äì Üð¼¡Ç¢¸Ç¡É «ÃÒ þÉ ¦ÅÈ¢Â÷¸¨Ç¡, «øÄÐ þŠÄ¡Á¢Â «ÊôÀ¨¼Å¡¾¢¸¨Ç¡?' ±ýÚõ, ¾òÐÅÅ¢º¡ÃÁ¡É ÓÊÅ¡ö 'þò¾¨¸Â «ÃÒ þÉÅ¡¾ò¾¡ø ÓŠÄ¢õ «øÄ¡¾Å÷¸¨Ç Å¢¼ «§ÃÀ¢Â÷ «øÄ¡¾ ÓŠÄ¢õ¸Ù째 «¾¢¸ ¬ÀòÐ ' §À¡ýȨŸǢø. ). «Ð ÌÈ¢òÐ À¢ÈÌ ±Ø¾§ÅñÎõ. «¨Å Á¢¸¦Àâ À¢ÃÉ¢ø¨Ä ±É¢Ûõ, ´Õ À¾¢Å¢ü¸¡¸ þí§¸ Ìñð…¡¸ ¦º¡øÄ¢¨Å츢§Èý. --§Ã¡…¡Åºóò.

--§Ã¡…¡Åºóò.

******************************************************************

þý¦É¡Õ ¦¾¡¼÷ÒûÇ Å¢„Âò¨¾Ôõ ÌÈ¢òÐ ¦¸¡ûǧÅñÎõ. ̃áò ¿ÁìÌ Á¢¸ «Õ¸¡¨Á¢ø, «í§¸ ¿¢¸úó§¾Õõ ºõÀÅí¸û ¾Á¢ú ÝƨÄÔõ ¦ÅÌÅ¡¸ À¡¾¢ìÌõ Ũ¸Â¢ø ¯ûÇÐ. ̃áò þÉ «Æ¢ôÒ Á¡¾¸½ì¸¢ø ¿¨¼¦ÀüÚ ÅÕõ§À¡Ð ¾¢ñ¨½ þ¨½Â þ¾Æ¢ø «Ð ÌÈ¢òÐ º¢È¢¾Ç§ÅÛõ ¿¢Â¡Á¡É ¸Å¨Ä§Â¡, ÀΦ¸¡¨Ä¸¨Ç ¸ñÊìÌõ §¿÷¨Á§Â¡ ¦¸¡ñ¼ ´Õ ¸ðΨà ܼ ¦ÅÇ¢ÅÃÅ¢ø¨Ä. þô§À¡Ð ;¡ý ÌÈ¢òÐ '¡էÁ ¸Å¨Ä ¦¾Ã¢Å¢ì¸Å¢ø¨Ä§Â' ±ýÚ ÌüÈõº¡ðÊ, «Ð ÌÈ¢òÐ Á¡öóÐ Á¡öóÐ ±ØÐõ ¬º¡Ã¸£Éý «ô§À¡Ð Ţš¾¸Çò¾¢ø ܼ ¾ýÛ¨¼Â º¢È¢Â ¸Å¨Ä¨Â ¦¾Ã¢Å¢ò¾Ð ¸¢¨¼Â¡Ð. þô¦À¡Ðõ ܼ ¸¢¨¼Â¡Ð.

þôÀÊ Å¢Á÷ºÉí¸û þÕó¾ §À¡Ðõ, (¯Ä¸)þ¼Ðº¡Ã¢¸§Ç¡, þŠÄ¡Á¢Â «È¢»÷¸§Ç¡ §¿÷¨ÁÂ¡É ¸Å¨Ä¨Â, ¸ñ¼Éò¨¾ ;¡ý þÉ «Æ¢ôÒ ÌÈ¢òÐ Óý ¨Åò¾¢Õó¾¡ø ¬º¡Ã¸£Éý ±ØÐŨ¾ ¬¾Ã¢ìÌõ ¿¢¨Ä ±ÉìÌ Åó¾¢Õ측Ð. «ó¾ Ũ¸Â¢ø ¿¢îºÂÁ¡ö «Å÷ ±ØÐÅÐ(º¢Ä Å¢Á÷ºÉí¸Ù¼ý) Ó츢ÂÁ¡ÉÐ. ¬º¡Ã¸£Éý Á£¾¡É Å¢Á÷ºÉí¸¨ÇÅ¢¼, «Å÷ ±ØОý §¿¡ì¸õ ±ýɦÅýÚ Å¢Å¡¾¢ôÀ¨¾ Å¢¼, ;¡É¢ø ¿¼óÐÅÕõ ÀΦ¸¡¨Ä¸Ùõ ÌÈ¢ò¾ ¸Å¨ÄÔõ, «¾ü¸¡É ¿ÁÐ ±¾¢÷ô¨À þý¨È þ¨½Â ¯Ä¸¢ø ¸¡ðÎÅÐ þýÛõ Ó츢Âõ.--§Ã¡…¡Åºóò.

மேலும் படிக்க